حادثه برای پیرمردی که سوارپله برقی میشود
در تصویر پیرمردی را میبینیم که هنگام سوار شدن پله برقی دچار سانحه میشود.
نظرات کاربران
UserName