زمین خوردن مرد عکاس
در تصویر مرد عکاسی را میبینیم که از زمین خوردن موتورسوار هول میشود.
نظرات کاربران
UserName