ترساندن کودک
در تصویر قهرمان کشتی کج را میبینیم که بچه ای را میترساند.
نظرات کاربران
UserName