برخورد گربه با لبه طاقچه
در تصویر گربه ای رامیبینیم که هنگام پریدن به لبه طاقچه برخورد میکند.
نظرات کاربران
UserName