بسم الله الرحمن الرحیم

آیه بسم الله الرحمن الرحیم یا آیه تسمیه آیهای از قرآن است که در اول هر سورهای به استثنای سوره برائت (توبه) آمدهاست. طراح:مسعود صفارنژاد

نظرات کاربران
UserName