بربیت خدا آتشی افروخته شد/بال و پر پروانه حق سوخته شد
نظرات کاربران
UserName