ظلمی که بر تو رفت ز بیداد اهل ظلم/بر صفحه خیال مصور نمی شود
نظرات کاربران
UserName