مهرت به کائنات برابر نمی شود/داغی ز ماتم تو فزونتر نمی شود
نظرات کاربران
UserName