جوانان بهشت را سید است او / اگر تو طالب حلمی ز وی جو
نظرات کاربران
UserName