پرش ناموق
درتصویر پسری را میبینیم که میخواهد ازروی سنگی بپرد که موفق نمیشود.
نظرات کاربران
UserName