ترسیدن از قیافه خود
در تصویر میمونی را میبینیم که با دیدن خود درون آینه میترسد.
نظرات کاربران
UserName