عاقبت برعکس سوارشدن روی موتور
در تصویر مردی را میبینیم که برعکس سوار موتور شده با مانعی برخورد میکند.
نظرات کاربران
UserName