حرکات نمایشی 4 هواپیما
در تصویر چهار هواپیما را میبینیم که با حرکت خود در آسمان شکلی را خلق میکنند.
نظرات کاربران
UserName