نابودکردن اتومبیلها
در تصویر کامیونی را میبینیم که ماشین های دیگر را نابود میکند.
نظرات کاربران
UserName