راننده ناشی
در تصویر مردی را میبینیم که درحال راهنمایی کردن راننده اتومبیلی است که ناگهان اتومبیل با او برخورد میکند.
نظرات کاربران
UserName