شکار هشت پا
وسیله دفاعی که اختاپوس ها دارند, ایجاد تغییر در رنگ پوستشان است به نحوی که با زمینه مخلوط شود. اختاپوس با فوران آب به خارج از بدنش شنا می کند که به نوعی نیروی محرکه ای است که با فشار به بیرون کار می کند.
نظرات کاربران
UserName