گیاه معتاد
در تصویر گیاه ونوس حشره خوار را میبینیم که مشغول سیگارکشیدن است.
نظرات کاربران
UserName