حرکتی عجیب در رالی
درتصویر مردی را میبینیم که آویزان شده و میخواهد با رانندگان ماشین ها در مسابقه دست بدهد.
نظرات کاربران
UserName