حرکت نمایشی ناموفق
در تصویر پسری را میبینیم که میخواهد با دوچرخه از روی پله ها عبور کند اما موفق نمیشود.
نظرات کاربران
UserName