طوان برفراز شهر
در تصویر طوفان شدیدی را میبینیم که بر فراز یک شهر در حال عبور است.
نظرات کاربران
UserName