حرکت نمایشی با دوچرخه
درتصویر پسری را میبینیم که به وسیله دوچرخه و نرده حرکتی نمایشی انجام میدهد.
نظرات کاربران
UserName