بگذشت مه روزه و عید آمد و عید آمد/ بگذشت شب هجران معشوق پدید آمد
نظرات کاربران
UserName