اعتراض تاکسی های قدیمی
تاکسی های سنتی سیاه و سفید در لندن بخاطر ورود فن آوری های دیجیتال به عرصه تاکسی توسط رانندگان معترض در یک خط در بازار بپشت سر هم قرار گرفته اند.
نظرات کاربران
UserName