ساحلی پوشیده شده از شیرهای دریایی

نمایی تله از ساحلی که سطح آن پوشیده شده از شیرهای دریایی این تصویر با نزدیک شدن قایق گارد ساحلی به آب های اقیانوس آرام پرو، در نزدیکی بندر ال کالائو،عکسبرداری شده است.

نظرات کاربران
UserName