روزنامه بانی فیلم، دوشنبه 1 ارديبهشت 1393
آندو 2/35 میلیارد، قلعه نویی 1/3 میلیارد؟!
/کروش: چرا خبر نگار ایرانی کنار ما نیست؟!
/استقلال اکبرپور و بیک زاده را نقره داغ کرد
/ثابت میکنم من برای استقلال بدهی ایجاد نکردم
نظرات کاربران
UserName