ببر سفید بنگال در باغ وحش بوئنوس آیرس
CLEO ببر سفید بنگال در باغ وحشبوئنوس آیرس، آرژانتین که به نظر می رسد از طریق شیشه ای دور محوطه نگهداری آن کشیده شده است در حال بازی است.
نظرات کاربران
UserName