پسری با تفنگ اسباب بازی
پسری با تفنگ اسباب بازی در مقابل موانع در مقر پلیس در شهر اوکراین شرقی در عکس دیده می شود.
نظرات کاربران
UserName