روزنامه بانی فیلم، شنبه 30 فروردين 1393
جام جهانی روی پرده، سینماداران سود میکنند صاحبان فیلم ضرر!
/کیارستمی را بیشتر از فرهادی دوست دارم
/"روزی روزگاری عاشقی" مهرماه مقابل دوربین
/قدردانی عزت الله از دست اندر کاران "مده آ"
نظرات کاربران
UserName