روزنامه بانی فیلم، سه شنبه 26 فروردين 1393
سینما رفتن، عادت رو به فراموشی!
/وقتش رسیده بود انتقام 16 سال پیش را بگیرند!
/موضع گیری 110 نماینده علیه محمد جواد ظریف
/3 ملودرام در اکران دوم بهار
نظرات کاربران
UserName