روزنامه جهان صنعت، دوشنبه 25 فروردين 1393
ضرورت افزایش پلکانی قیمت حاملهای انرژی: زمانی برای نفسکشیدن صنعت
/اگرشرایط هدفمندی جور نباشد
نظرات کاربران
UserName