روزنامه جهان صنعت، شنبه 23 فروردين 1393
معاون اول رییسجمهور اعلام کرد؛ دهکهای بالای درآمدی حذف نمیشوند
/یارانه ای با 10 برابر افزایش پهنای باند : وقتی کاربران قربانی می شوند
/امامیکاشانی در خطبههای نمازجمعه: کسانی که چرخ زندگیشان میچرخد، یارانه نگیرند
/افزایش ضریب جینی با اجرای فاز دوم هدفمندی
نظرات کاربران
UserName