روزنامه اعتدال، چهارشنبه 20 فروردين 1393
برخی از مراجع تقلید، متمکنین را از ثبتنام برای دریافت یارانه برحزر داشتند /هزینههای رسانهای آنقدر بالاست که کمکهای این چنینی اصلا به چشم نمیآید
نظرات کاربران
UserName