مرد و زن فلسطینی در روز زمین
یک مرد فلسطینیپرچم فلسطین در دست و زنی که حامل درخت زیتون است، در حال رفتن بسوی شمال نوار غزه از طریق ردیف در "روز زمین" تا درختان زیتون را در نزدیکی مرز اسرائیل در Jabalia، بکارند.
نظرات کاربران
UserName