روزنامه کار و کارگر شنبه 10 اسفند 1392

گروهي به جاي دور زدن تحريمها منافع ملي را دور زدند/اقتصاد در 8 سال گذشته كوچك شد و مردم فقيرتر شدند/دولت و رسانهها توجه ويژهاي به كارگران داشته باشند/يارانه افراد پردرآمد ياغيرمتقاضي قطع خواهد شد/توسعه طرح پزشك خانواده از سال آينده

نظرات کاربران
UserName