شلاق به فانوس دریایی و اسکله
امواج خشن که بصورت شلاق به فانوس دریایی و اسکله ای در دهانه رودخانه ی دورو در پورتو، پرتغال برخورد می کند
نظرات کاربران
UserName