الیور دیکنز، نوه چارلز دیکنز
الیور دیکنز،در کنار مجسمه پدر بزرگ خود چارلز دیکنز در میدان عمارت شهرداری در پورتسموث دیده می شود.
نظرات کاربران
UserName