روزنامه جهان صنعت، دوشنبه 7 بهمن 1392
کارگران: تورم را در حقوق لحاظ کنید
/روحانی به قولش وفادار باشد
نظرات کاربران
UserName