يافتن راه خود
Finding Your Way
کلمات کلیدی
ابر

جهت

آسمان

سمبل

انسان

شکل

علامت

خیابان

حرفه

سر

جاده

ترافیک

از آسمان

یادگیری

آسمان ابری

سفر

ناوبری

جستجو

جستجو

زندگی

انتخاب

رهبری

ایده های طراحی کشور

مدیریت

سردرگمی

آناتومی

هرج و مرج

ثبت نام پیکان

کشف

از دست رفته

پیدا کردن

سه بعدی

انتخاب

تصمیم گیری

عدم قطعیت

تابلوی

شکل سر

انتخاب شغلی

و در سرب

چالش های پیش رو

سفر مشکل

جهت ثبت نام

پیدا کردن راه خود را

بهداشت caredecisions

بهداشت انتخاب

بهداشت و درمان تصمیم گیری

اطلاعات ثبت نام

انتخاب پزشکی

تصمیم گیری در پزشکی

علامت زرد

Cloud

Direction

Sky

Symbol

Human

Shape

Sign

Street

Career

Head

Road

Traffic

Cloudscape

Learning

Cloudy sky

Travel

Navigation

Search

Searching

Life

Choice

Leadership

Ideas

Management

Confusion

Anatomy

Chaos

Arrow sign

Discovery

lost

finding

three-dimensional

choosing

decisions

uncertainty

road sign

head shape

career choice

learn and lead

challenges ahead

difficult journey

directional sign

finding your way

health caredecisions

health choice

health decisions

information sign

medical choice

medical decisions

yellow sign

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 174851
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 2.57 MB
ابعاد طرح 3068 x 2831 سانتی متر
بازدید : 133
آخرین منابع
منابع مشابه