نشانه استراتژي خالي
Strategy Blank Sign
کلمات کلیدی
جهت

سبز

مفهوم

موفقیت

آینده

پرسپکتیو

مسیر

سفر

راه حل

انتخاب

رهبری

مشاوره

پیچیدگی

رهبر

مدیریت

رونوشت فضای

استراتژیک

سردرگمی

هرج و مرج

تصمیم گیری

استراتژی

خطر

جاده ها

سرب

اهداف

موفقیت

مشاوره

اشتباه

انتخاب

پیچیده

حرکت

سر دو راهی

تابلوی

معضل

جاده پر از دست انداز

مسیر را انتخاب کنید

ناوبری پیچیده

نشانه های خطر

نشانه بزرگراه

بزرگراه

نیاز جهت

کردن مسیر

راه راست

جاده ناهموار

در دوره اقامت

بماند

نشانه های خالی

استراتژی روشن

سفر پیچیده

راه راست

Direction

Green

Concept

Success

Future

Perspective

Path

Journey

Solution

Choice

Leadership

Consulting

Complexity

Leader

Management

Copy space

Strategic

Confusion

Chaos

Decision

Strategy

hazard

roads

lead

goals

succeeding

advice

confused

choosing

complicated

navigate

crossroads

road sign

dilemma

bumpy road

choose a path

complex navigation

hazard signs

highway sign

highways

need direction

off path

right path

rough road

stay on course

stay the course

blank sign

clear strategy

complicated journey

straight path

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 172326
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 1.39 MB
ابعاد طرح 3568 x 3105 سانتی متر
بازدید : 503
آخرین منابع
منابع مشابه