درمان جهان - حفاظت از محيط زيست
heal the world - environment protection
کلمات کلیدی
خلاصه

زمینه

تصویر

آلی

درخت

منظره

سبز

گیاه

مفهوم

انسان

ایده

کودک

برگ

حفاظت

بدن

دریا

اجتماعی

مفهومی

پرورش

اشیاء

رشد

مراقبت

مشکل

کشاورزی

محیط زیست

دست

صلح

صلح آمیز

خاک

جزئیات

دوستانه

نوزاد

برگزاری

زندگی

کوچک

رایگان

ذخیره

گلاب

زمین

سیاره

در حال رشد

جغرافیا

شن و ماسه

زمین

فرهنگی

انگشتان دست

گرانبها

آغاز

محافظت شده

The

حساسیت به لمس

شانس

کوچک

سونامی

زندگی

نوزاد

ریشه های

ادراک

گردباد

افسرده

سطح زیر کشت

ردیف

نهال

metaphoric

نجات دهنده

ترا

کاملا

babyplant

hurricanepart

سونامی

Abstract

Background

Image

Organic

Tree

View

Green

Plant

Concept

People

Idea

Child

Leaf

Protection

Body

Sea

Social

Conceptual

Education

Objects

Growth

Care

Problem

Agriculture

Environment

Hands

Peace

Peaceful

Soil

Detail

Friendly

Baby

Holding

Life

Small

Free

Save

Globes

Earth

Planet

Growing

Geography

Sand

Ground

Cultural

Fingers

Precious

Beginning

Protected

The

tenderness

chance

tiny

tsunami

lives

newborn

roots

perception

tornado

pensive

cultivation

rows

seedlings

metaphoric

saviour

terra

quite

babyplant

hurricanepart

tsunamis

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 169162
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 2.21 MB
ابعاد طرح 2304 x 2898 سانتی متر
بازدید : 238
آخرین منابع
منابع مشابه