سفر
journey
کلمات کلیدی
کودک

ایزوله

آینده

پیشرفت

جاده

سفر

تعيين

جوانان

مسیر

کودک نو پا

سفر

مسافر

رفت و آمد

انتخاب

انتخاب

بزرگراه

تنهایی

مسیر

ماجراجویی

شجاعت

به جلو

از دست رفته

شجاع

تنهایی

معتاد

امکان

سرنوشت

عدم قطعیت

سرنوشت

نامشخص

آسمان آبی

تکامل

رانده

شجاعت

شجاع

تعیین

امکانات

تعمق

دست بر روی باسن

پیشرفت

اندیشیدن

هر چیزی امکان پذیر است

آینده روشن

بن بست

مقصد

آینده دور

پایین جاده

جاده های خالی

در حال تحول

پیشرفت رو به جلو

سفر طولانی

جاده های طولانی

نگاه آینده

نگاه به آینده

مسیر به آینده

مترقی

جاده پیش رو

جاده به هیچ کجا

جاده به جایی

راه راست

جاده پیش رو

آنچه پیش رو می گذارد

زمانی که در آن پایان

که در آن پایان

Child

Isolated

Future

Progress

Road

Travel

Determination

Youth

Path

Toddler

Journey

Traveller

Travelling

Choice

Choices

Highway

Loneliness

Pathway

Adventure

Courage

Forward

lost

brave

lonely

addict

possibility

fate

uncertainty

destiny

uncertain

blue sky

evolve

outcast

bravery

courageous

determined

possibilities

pondering

hands on hips

progressing

ponder

anything is possible

bright future

dead end

destined

distant future

down the road

empty road

evolving

forward progress

long journey

long road

look ahead

looking ahead

pathway to the future

progressive

road ahead

road to no where

road to nowhere

the right path

the road ahead

what lays ahead

when does it end

where does it end

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 169139
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 3.33 MB
ابعاد طرح 2336 x 3504 سانتی متر
بازدید : 30
آخرین منابع
منابع مشابه