توجه داشته باشيد با چک ليست تکميل شده
note with completed checklist
کلمات کلیدی
زمینه

قاب

تجارت

پیام

نکته

کاغذ

چسبنده

سفید

زرد

خالی

دفتر

شی

خالی

علامت

سند

صفحه

ایزوله

میدان

توجه

جعبه

اعلام

پین

پس زمینه سفید

نوشتن

یادداشت ها

وظیفه

یادآوری

هدف

شئ

گزینه های

رونوشت فضای

گزینه

قاب

حافظه

دفترچه یادداشت

لیست

قطعه

بررسی

هدف

پیوست

فوری

به یاد

چک لیست

تیک تیک

کادر انتخاب

اعلام

pushpin

علامت زدن

اطلاعات

چسب

noticeboard

جدا شده در سفید

لبه

برای انجام

دوخته

لیست

اولویت

جعبه گزینه

شمردن

یادداشت های چسب

چک لیست

memorise

حفظ کردن

پد توجه داشته باشید

pinboard

پس از آن

thumbtacked

Background

Frame

Business

Message

Note

Paper

Sticky

White

Yellow

Blank

Office

Object

Empty

Sign

Document

Page

Isolated

Square

Notice

Box

Announcement

Pin

White background

Write

Notes

Task

Reminder

Target

Single object

Options

Copy space

Option

Framed

Memory

Notepad

List

Piece

Check

Aim

attach

urgent

remind

checklist

tick

checkbox

announce

pushpin

checkmark

thumbtack

adhesive

noticeboard

isolated on white

rim

to do

pinned

listing

priority

check box

enumerate

adhesive note

check list

memorise

memorize

note pad

pinboard

post-it

thumbtacked

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 169071
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 1.21 MB
ابعاد طرح 2199 x 2237 سانتی متر
بازدید : 361
آخرین منابع
منابع مشابه