مجلات، fanned
magazines, fanned
کلمات کلیدی
طراحی

عنصر

متن

تجارت

اطلاعات

کاغذ

نامه

دفتر

شی

مطبوعات

ایده

کتاب

سند

صفحه

براق

بازار

بستن

تحقیقات

علم

تبلیغات

رسانه

انتشار

فراغت

گزارش

ورق

شاگرد

پرورش

دوره

مواد

شمع

کلوزآپ

مکاتبات

نوشتن

یادگیری

خواندن

چت

کتابخانه

دایره ای

تبلیغات

عرضه

بازیافت

مقاله

روزنامه

کلمه

پشته

جزوه

اخبار

اضافی

ویرایشگر

خواندن

کاغذ بازی

شایعات بی اساس

ستون

اشتراک

سرمقاله

مجله

روزنامه نگار

datum

روزانه

شناخت

بررسی

چاپگر

اطلاع رسانی

newsman

روزنامه نگاری

کلاغ زنگی

تلخیص

استفاده مجدد

ماهانه

دوره ای

bimonthly

هفته ای دوبار

broadsheet

فشرده

روزنامه

مفهوم

بارگیری در این هفته

Design

Element

Text

Business

Information

Paper

Letter

Office

Object

Press

Idea

Book

Document

Page

Glossy

Market

Close

Research

Science

Advertise

Media

Publication

Leisure

Report

Sheet

Student

Education

Periodic

Material

Pile

Closeup

Correspondence

Writing

Learn

Read

Chat

Library

Circular

Advertisement

Supply

Recycling

Article

Newspaper

Word

Stack

Booklet

News

Extra

Editor

Reading

Paperwork

Gossip

Column

subscription

editorial

journal

journalist

datum

daily

cognition

review

printer

inform

newsman

journalism

mag

tabloid

reusing

monthly

periodical

bimonthly

biweekly

broadsheet

condensed

gazette

notion

weekly

نظرات کاربران
UserName
کد طرح : TG 165968
فرمت طرح : عکس استوک
حجم فایل : 1.68 MB
ابعاد طرح 2816 x 2112 سانتی متر
بازدید : 225
آخرین منابع
منابع مشابه